บอร์ด ความรัก,ศรีอุปนิษัทเพื่อจิตพระกฤษณะจิตพระวิษณุนารายณ์ ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัสศรี อุปนิษัท เพื่อจิตพระกฤษณะ (จิตพระวิษณุนารายณ์)/////(1)บุคลิกภาพแห่งองค์ภควันทรงสมบูรณ์และบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากองค์พ่อ ย่อมมีส่วนที่สมบูรณ์เช่นกันเนื่องเพราะสิ่งใดที่ส่วนที่สมบูรณ์ผลิตออกมา ย่อมมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองเช่นเดียวกันสัท - จิต - อานันท์(2)องค์ภควัน คือผู้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เคลื่อนที่และไม่เคลื่อนที่ในจักรวาลฉะนั้น เราควรรับแต่สิ่งของที่จำเป็นที่องค์พ่อได้เมตตาจัดสรรไว้ให้เป็นส่วนสำหรับตนเองเท่านั้น โดยไม่คิดละโมบมากไปกว่านั้น(3)เมื่อยังมีชีวิต มีลมหายใจอยู่ จงอุทิศตนเองให้แก่ภักดีโยคะ และกรรมโยคะ เพื่อบูชารับใช้พระผู้เป็นเจ้าเถิดเพราะ 'งานภายใน' เช่นนี้ คือหนทางแห่งการหลุดรอดจากกฏแห่งกรรม(4)คนที่ดูแคลนเรื่องจิตวิญญาณ ไม่ว่าผู้ใด ล้วนต้องเข้าไปอยู่ในโลกที่ไร้ความศรัทธา เต็มไปด้วยความมืดและอวิชชา ไปอีกนานแสนนาน(5)องค์ภควันทรงอยู่เหนือทุกๆชีวิตอย่างยอดเยี่ยม ทรงเร็วกว่าจิตใจ และสามารถชนะผู้ที่วิ่งแข่งขันอยู่ได้ทั้งหมด ไม่มีใครเป็นผู้ชนะเหนือกว่าพระองค์(6)องค์ภควันทรงอยู่ภายในทุกสิ่งทุกอย่าง และทรงอยู่ภายนอกทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งใกล้และไกล ทั้งนิ่งและไม่นิ่ง(7)ผู้ที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์กับองค์ภควันผู้ที่เห็นทุกชีวิตทั้งหมดว่าเป็นอณูของพระองค์ผู้ที่เห็นองค์ภควันทรงอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างผู้นั้นจะไม่เกลียดสิ่งใดหรือผู้ใดทั้งสิ้น(ผู้ที่เห็นสรรพชีวิตว่าเป็นอณูขององค์ภควัน คือผู้ที่รู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริง จึงไม่ใช่ผู้หลง หรือผู้ทุกข์(9)องค์ภควัน เป็นผู้ไร้รูป เป็นผู้ไร้ลักษณ์ เป็นสัพพัญญู ผู้อยู่เหนือคำตำหนิ และเป็นยอดปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ผู้มีความเพียงพออยู่ในตัวอย่างสมบูรณ์พร้อม(10)กิจกรรมที่เป็นอวิชชา จะนำไปสู่ความมืดบอดและโง่เขลา โดยหลงเชื่อว่าเป็นความรู้ทางโลก แต่แท้จริงแล้วคือการพัฒนาอวิชชาในตน(11)บุคคลที่รู้ทันกลเกมและกรรมวิธีแห่งอวิชชา อีกทั้งยังรอบรู้กรรมวิธีแห่งความรู้ทางจิตอันเป็นทิพย์ควบคู่กันไปด้วยผู้นั้นย่อมสามารถข้ามพ้นสังสารวัฏอันซ้ำซาก ด้วยความเบิกบานไปกับพรอันเป็นอมตะได้(12)โอ้ องค์ภควันผู้ค้ำจุนชีวิต ดวงหน้าอันแท้จริงของพระองค์ทรงถูกปกคลุมด้วยรัศมีอันเจิดจ้าของพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดแสดงตัวพระองค์ต่อผู้ภักดีในโยคะสมาธิด้วยเทอญ(13)ขอให้ร่างกายอันไม่ถาวรนี้ถูกเผาเป็นเถ้าถ่าน และให้ลมปราณแห่งชีวิตกลืนหายไปในอากาศทั้งหมดโอ้ องค์ภควัน ขอได้โปรดจดจำการปฏิบัติบูชาทั้งหมดที่ลูกมีต่อองค์พ่อขอได้โปรดจดจำทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกได้อุทิศชีวิตทั้งหมดทุ่มเทลงไปทำเพื่อองค์พ่อ(14)โอ้ องค์ภควัน บัดนี้ลูกของถวายความภักดีและความเคารพบูชาทั้งหมดแด่องค์พ่อลูกขอนอนราบลงกับพื้นกราบแทบพระบาทรูปดอกบัวขององค์พ่อโอ้ องค์ภควัน โปรดนำพาลูกมาสู้หนทางที่ถูกต้อง เพื่อกลับไปให้ถึงองค์พ่อขอได้โปรดให้ลูกเป็นอิสระจากผลกรรมทั้งหมด เพื่อที่ลูกจะได้เติบโตทางจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องไปจนสุดทางสายนี้ด้วยเทอญสุวินัย ภรณวลัย